Anne de Groot over Windpark Fryslân

Welkom

Wie nu over de Afsluitdijk rijdt, ziet meteen dat er op het water gewerkt wordt. Na jaren van voorbereiding – sinds 2008 – is in de vroege ochtend van 7 september ‘de eerste paal geslagen’ in het IJsselmeer. Deze start van de werkzaamheden op het water is voor het project een bijzondere mijlpaal. En een heel mooi moment om u mee te nemen in de dynamische wereld van dit bijzondere project. Samen met de Provincie Fryslan en de aannemers kijken we terug op het afgelopen jaar en blikken we vooruit op het komende jaar.

Sinds de start van het project in 2008 ben ik mij zeer bewust van de impact van het windpark op de Friese IJsselmeerkust. Tijdens de ontwikkeling hebben we veel overleg gehad met alle betrokken partijen en rekening gehouden met omwonenden, vaarroutes, de visserij, vliegroutes, het schietgebied van defensie, de Waddenzee, de trekvogels en vleermuizen, watersport, toerisme én natuurlijk de monumentale Afsluitdijk. Dit heeft geresulteerd in de locatie bij Breezanddijk en de 6-hoekige vorm van het windpark die ervoor zorgt dat de windturbines het zicht op de horizon zo min mogelijk beperken.

“Nu we zijn gestart met de bouw op het IJsselmeer, groeit elke dag het besef dat we dit mooie project voor de zomer van 2021 gaan klaren.”

Anne de Groot – Projectdirecteur

Oog voor de omgeving

Het bouwen in het IJsselmeer, een natura-2000 gebied, brengt verantwoordelijkheden met zich mee en vraagt om een zorgvuldige aanpak en uitvoering. Zowel tijdens de ontwikkeling als de bouw heeft dit onze continue aandacht. Voorbeelden zijn de verlichting van het park en de monitoring van de natuur. Ook leggen we een nieuw natuureiland aan voor vogels bij Kornwerderzand, zaaien we de berm langs de A7 in met wilde bloemenzaden voor meer biodiversiteit en steunen we Staatsbosbeheer bij het beheer van vogeleiland De Kreupel.

Ook wordt het transformatorstation geen standaard betonnen gebouw op de Breezanddijk, maar een prachtig gebouw met een uniek architectonisch ontwerp, voorzien van bewegende en reflecterende gevelplaatjes. Het transformatorstation is straks ook publiek toegankelijk. Bezoekers kunnen tussen de gebouwen doorlopen, via ramen naar binnen kijken en krijgen informatie over de werking van het station en het windpark.

“Het transformatorstation is straks ook publiek toegankelijk. Bezoekers kunnen in het gebouw en krijgen informatie over de werking van het station en het windpark.”

Anne de Groot – Projectdirecteur

Lokale samenwerking

Terugkijkend op het afgelopen jaar, is er heel veel gebeurd. In maart 2019 zijn we gestart met de uitvoering van Windpark Fryslan. Na afronding van de financiering in oktober 2019, is de kabel van Breezanddijk naar Bolsward aangelegd, wordt er een transformatorstation gebouwd bij Breezanddijk en ligt er een nieuw werk- en natuureiland bij Kornwerderzand. Dit doen we zoveel mogelijk samen met lokale leveranciers en partners. Hierdoor kunnen de inwoners van Fryslan meeprofiteren van de bouw van het windpark, bijvoorbeeld in de vorm van werkgelegenheid. Tijdens onze bedrijvendag van vorig jaar met ruim honderd deelnemers maakten we o.a. kennis met Amicon uit het Friese Winsum. Samen met twee andere Friese bedrijven als onderaannemers maken zij nu de interne platforms voor de windturbines.

Samenwerkende Friese partijen

Friese windenergie in 2021

Nu we zijn gestart met de bouw op het IJsselmeer, groeit elke dag het gevoel en het besef dat we dit mooie project voor de zomer van 2021 gaan klaren. De aanleg van de kabels op het land is afgerond, het eiland is bijna klaar en de bouw van het transformatorstation verwachten we begin volgend jaar af te ronden. Komende maanden installeren we de funderingspalen in het IJsselmeer en daarna, begin volgend jaar, start de bouw van de windturbines.

Maar dat ging zeker niet vanzelf en nog steeds vragen uitdagingen als Covid-19 veel flexibiliteit en creativiteit van iedereen die betrokken is bij het project. Ik ben dan ook heel trots om samen te werken met deze specialisten die nooit opgeven en samen blijven zoeken naar oplossingen. Oplossingen die ervoor gaan zorgen dat we klaar zijn om de komende 25 jaar duurzame Friese Stroom op te wekken.